28/384-690; 70/600-6162

Kosár: 0 étel

ÁSZF - Jogi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a FoodNest Kft. által üzemeltetett internetes rendelési rendszerrel történő vásárlás és telefonos megrendelés jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóvhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelémben az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!. 
Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, vagy telefonon rendelést ad le ezzel egyidejûleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Holhos Wellness Kft. között mint egyezség létrejött. A Holhos Wellness Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. 
Csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével vagy telefonon történő jóváhagyásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Holhos Wellness Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti. 
A megrendelő a rendelés adatait elküldő "Rendelés" oldalon a "Rendelés küldése" gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. Telefonon történő megrendelés esetén a rendelés leadásával fogadja el a szerződés feltételeit. 
Az "Általános szerződési és rendelési feltételek" nem ismerete nem mentesíti "Megrendelőt" az abban foglaltaktól.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a FoodNest Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A FoodNest Kft. csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül telefonon leadott rendelésekért felel. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő ürlap odalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasíthatjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük.  A FoodNest Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét. A Holhos Wellness Kft. fenntartja a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljon.

Árak

A termékek feltüntetett ára a termék bruttó magyar forintban értendő ára. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a fizetendő megnevezés mellett szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. 
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A FoodNest Kft. fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát. 
A vételár kiegyenlítése készpénzben vagy "Étkezési jeggyel" történik. Étkezési jegyből készpénz nem adható vissza. Az aktuálisan elfogadott étkezési jegyekről "Megrendelő" a telefonon kérhet tájékoztatást.

Raktárkészlet

Az oldalunkon található pizza kínálatunkhoz nem áll minden nyersanyag mindig rendelkezésre. Ha a megrendelőt nem tudjuk kiszolgálni, akkor a telefonos visszahívás (egyeztetés) folyamán tájékoztatjuk. Ekkor akár a FoodNest Kft, akár a megrendelő módosíthat a rendelésen, vagy elállhat a rendeléstől. A vásárló elfogadja ezen feltételeket a rendelés leadásakor.

A garancia(jótállás)

Az eljutatott árú minőségi vizsgán esik át a FoodNest Kft. részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk minőségileg nem megfelelő, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Ennek célszerû első lépése lehet a telefonon történő reklamációs igény jelzése a 28/384-690-es számon, melynek során általában a kifogásolt termék díjmentesen kicserélésre kerül. Indokolt esetben (pl. más nevében történő rendeléskor) a vételárat visszatérítjük. Amennyiben az áru átvételkor ezt jelzi, vagy ezen igényét írásban bejelenti ügyfélszolgálatunkon.

Elállási jog

A "Megrendelő" a rendeléstől a 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elllási jog szerint eltekinthet.

· 

A fogyasztóvédelmi törvény szerint a megrendelőnek elállási joga van.

· 

Az elállásra vonatkozó igényt telefonon kell bejelenteni a 28/384-690-es telefonszámon ügyfélfogadási időben, vagy írásban.

· 

A megrendelés ellenértékét annak sérülésmentes és hiánytalan állapotában történő visszajuttatását követően 8 napon belül a Holhos Wellness Kft. Visszajuttatja.

· 

A visszatérítés nem vonatkozik a szállítási költségekre, a termék visszajuttatásának költségére, valamint a csomagolási költségre. A kiszállítás és csomagolás költségét akkor is meg kell téríteni a vásárlónak, ha az a rendelés jellegéből fakadóan ingyenes volt.

· 

Ha a megrendelt termék használatba vétele már megkezdődött, és a vásárló nem tudja hiánytalan és sérülésmentes csomagolásban visszajuttatni, a Holhos Wellnes Kft. a termék visszavásárlását megtagadhatja, és azt visszajuttatja a vásárlónak saját költségére.

· 

Ha a termék átvételekor derül ki annak sérülése, vagy minőségi kifogása, esetleg a rendelés valótlansága a futár erről jegyzőkönyvet vesz föl és az átvétel megtagadható.

 

 

Az eladó felelősségvállalása

A FoodNest Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk valamint a szórólap, hirdetések helyességéért, valóságtartalmáért, valamint a hiányosan vagy más nevében történő rendelésre. A FoodNestKft. fenntartja magának a jogot a "Megrendelővel" szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körû vagy részleges megszüntetésére. A FoodNest Kft. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. A FoodNest Kft. nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megrendeléssel kapcsolatos, meghibásodással, balesettel, kárral kapcsolatos. Megrendelő kijelenti, hogy a FoodNest Kft.-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a FoodNest Kft-t, és dolgozóit. Ellenkező esetben a FoodNest Kft vagy dolgozója saját maga által meghatározott kártérítési igénnyel léphet fel megrendelővel, vagy annak képviselőjével szemben.

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a FoodNest Kft. számára. A FoodNest Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Szerzői jog

Tilos a FoodNest Kft. engedélye nélkül a nevet, terméknevet, fanátzianevet, képet, logot, felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a FoodNest Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a FoodNest Kft. vagy a internetes rendelő szolgáltatásnak, nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, terméknevek, fantázianevek, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a FoodNest Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Adatvédelem

Az internetes megrendelő, vagy telefonos megrendelés rendszerünk szolgáltatásainak igénybevételéhez a "Megrendelőnek" személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat mûködtető FoodNest Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a "Megrendelő" bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos , figyelemfelkeltő és egyértelmû közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról , céljáról és elveiről. A FoodNest Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körû titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli és rendelkezésre állnak. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék házhozszállításához szükségesek. Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését felvegyük, teljesítsük, illetve ellássuk a "Megrendelőt" a rendeléssel kapcsolatos információkkal.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A FoodNest Kft. betartja a rá vonatkozó etikai normákat.

Vonatkozó jogszabályok:

1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. vi CVIII. Törvény
2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. vi CLV. Törvény
3. A kereskedelemről szóló 2005. vi CLXIV. Törvény
4. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 
5. Az üzletek műkdésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.)Korm. rendelet

https://marikakonyhaja.hu/upload/tv/2/halloweenital.png

 

A weboldal cookie-kat(„sütiket”) használ. A weboldal további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.